شرایط و ضوابط استفاده

fiogf49gjkf0d
حساب کاربری در سئو شانل

1. از خدمات وب سایت سئو شاتل نبایستی برای امور غیرقانونی استفاده نمود . در صورت مشاهده حساب کاربری مربوطه بلوکه خواهد شد .
2. وظیفه حفظ امنیت رمز عبور بر عهده کاربر می باشد .
3. هر کاربر حقیقی و یا حقوقی فقط می تواند یک حساب کاربری داشته باشد .
 

پرداخت وجه/نسخه ها

1. سئو شاتل از بازگرداندن هزینه های پرداخت شده توسط کاربران معذور می باشد ، بنابراین کاربران بایستی قبل از پرداخت هرگونه وجهی نسبت به خدمات خریداری شده آگاهی کافی داشته باشند .
2. هرگونه تغییر در نسخه ها (ارتقا، و یا تنزل نسحه ها) تا قبل از اتمام اعتبار نسخه جاری امکان پذیر نمی باشد .(بجز نسخه رایگان)
3. مامی نسخه ها بجز نسخه رایگان بصورت یکماهه ارائه می گردند و در صورت تمدید نشدن در موعد سر رسید بصورت اتوماتیک به نسخه رایگان تنزل داده خواهند شد .
 

گزارشات

گزارشات تولید شده توسط سیستم و یا استغاده تجاری از گزارشات توسط افراد حقیقی و حقوقی بدون اطلاع سئو شاتل ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ، حساب کاربری مربوطه بلوکه خواهد شد .
 

تغییر شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط موجود در این صفحه در هر زمان و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر یابد.